donderdag 31 mei 2012

Natuur Vogels Ooievaar

Vandaag aandacht voor de ooievaar die we gisteren hebben mogen waarnemen.
natuur-vogels-ooievaar
natuur-vogels-ooievaar
Met weinig vogels heeft de mens zo'n sterke band als met de ooievaar. Het is dan ook de enige grote en opvallende vogelsoort die al sinds mensenheugenis dorp, stad en veld met zijn aanwezigheid opfleurt, en bij voorkeur menselijke bouwsels als broedplaats verkiest. Volksverhalen over de ooievaar als brenger van geluk en nieuw leven maken duidelijk, dat het een graag geziene gast is. De oorspronkelijk in Nederland broedende ooievaars waren trekvogels, die van maart tot in september in ons land verbleven. Ze leefden vooral van muizen, regenwormen en grote insecten. De ooievaars uit het westen des lands overwinterden in de savanne van West-Afrika, die uit de noordelijke landsdelen vooral in Oostelijk Afrika, van Kenya tot in Zuid-Afrika. Midden jaren '70 was de ooievaar zo goed als verdwenen uit Nederland. Voor Vogelbescherming Nederland was deze enorme afname de reden in 1969 een reddingsprogramma te starten, en met succes. In 2000 broedden er 396 paren in ons land en in 2007 waren er 600 paren. Vanuit de speciale 'ooievaars-buitenstations' weten ooievaars zich weer te redden en worden steeds minder afhankelijk van de buitenstations. De toekomst voor de ooievaar lijkt daarmee, althans voorlopig, veilig gesteld.

(bron: vogelbescherming)

Natuur Insecten Libellen Viervlek libelDe viervlek (Libellula quadrimaculata) is een echte libel uit de familie van de korenbouten (Libellulidae).
De soort staat op de Rode Lijst van de IUCN als niet bedreigd, beoordelingsjaar 2010, de trend van de populatie is volgens de IUCN stabiel. De viervlek is zowel in Nederland als België vrij algemeen. De soort komt in grote delen van Europa voor, behalve in het zuiden van Italië, Griekenland, IJsland en het Noorden van Noorwegen. Daarnaast komt hij ook in Noord-Amerika voor.

Uiterlijk
Een middelgrote libel met een lengte variërend tussen 40-48 mm. De viervlek is de enige libel met een duidelijke zwarte vlek bovenaan in het midden van de vleugels (vier in totaal). Er is tevens een vlek op het pterostigma. De achtervleugel heeft een donkere basisvlek. Boven de donkere basisvlek is een bruinoranje vlek aanwezig die tevens op de voorvleugel aanwezig is. Het voorste deel van het achterlijf is grotendeels oranje van kleur en het achterste deel van het achterlijf is eerder zwart van kleur. Op de zijkanten van het achterlijf zitten gele vlekken.
De mannetjes onderscheiden zich van de vrouwtjes doordat ze lange, in het midden iets verdikte achterlijfsaanhangsels hebben die uiteenwijken. Bij de vrouwtjes wijken de achterlijfsaanhangsels niet uiteen, maar lopen ze uit in een spitse punt.

(bron: wikipedia)

woensdag 30 mei 2012

Natuur Vogels Blauwborstnatuur-vogels-blauwborst
Blauwborsten zijn prachtige vogels om te zien én om te horen. Zelden gaan in de Nederlandse vogelwereld een opvallend vertoon van kleuren en een uitbundige zang gepaard; de blauwborst is daarin een uitzondering. Het voorkomen van de blauwborst wordt vooral bepaald door de aanwezigheid van moerassen en daarop lijkende biotopen. De afgelopen decennia heeft de blauwborst in Nederland een opmerkelijke opmars gemaakt. Het is een van de weinige soorten die zelfs van een Rode Lijst is geschrapt, omdat het zo goed gaat. Blauwborsten eten vooral insecten en slakken, spinnen en wormen, maar soms ook bessen (vooral in de herfst).
Biotoop
Beken en meren, duinen, hoogveen, moeras, oevers, plassen, rivieren

Voedsel- en broedbiotoop
Gevarieerde, natte gebieden met open delen en een rijke struweel- en loofboombegroeiing die rijk zijn aan insecten. Dat is wat een blauwborst graag ziet. De geleidelijke overgang van rietmoerassen naar moerasbos vormt een uitstekend leefgebied. Blauwborsten broeden op de grond in dicht struikgewas, bij voorkeur in een kommetje op een dicht begroeide helling.

dinsdag 29 mei 2012

Natuur Vogels Roodborsttapuit


natuur-vogels-roodborsttapuit
natuur-vogels-roodborsttapuit
De roodborsttapuit lijkt sterk op het paapje maar beide soorten komen zelden voor in hetzelfde gebied. In tegenstelling tot het paapje, dat de voorkeur geeft aan extensief gebruikte landbouwgebieden, komt de roodborsttapuit met name voor in hoogvenen en heidegebieden. De roodborsttapuit is van het paapje te onderscheiden door het ontbreken van een wenkbrauwstreep en de zwarte keel. Het vrouwtje is minder contrastrijk getekend dan het mannetje. De zangpost van het mannetje bevindt zich in de top van een alleenstaande struik, maar de vogel kent ook een zangvlucht.

De vogel blijft lang genoeg in Nederland om twee legsels groot te brengen, dit komt omdat de roodborsttapuit slecht over een korte afstand trekt. De meeste vogels trekken naar Zuid-Europa, maar er zijn ook roodborsttapuiten die in Nederland overwinteren.

bron: vogelvisievrijdag 25 mei 2012

Natuur Gewassen KoolzaadVanwege het duurder worden van fossiele olie neemt de verbouw van koolzaad sinds een aantal jaren weer toe. Koolzaadolie kan namelijk in (aangepaste) dieselmotoren worden gebruikt. De vezels die na persing overblijven zijn gewild als krachtvoer voor het vee. 

Een hectare winterkoolzaad brengt ongeveer 4500 kilo zaad op en zomerkoolzaad een derde minder. Het koolzaad bevat 40 tot 45% olie. 


Bijenvolken op het koolzaad.

Het is onduidelijk of het cultuurgewas Koolzaad ook in de vrijen natuur van Nederland is ingeburgerd. Het kan ook zijn dat de planten telkens (maar soms jaren achtereen) opslaan uit gemorst zaad. Koolzaad wordt vaak verwisseld met raapzaad..
Let op: menigeen vindt koolzaadhoning heerlijk, maar de bijenvolken worden op het koolzaad prikkelbaar. Bij warm droog weer zijn bijen op koolzaad net zo prikkelbaar als op mosterd. Bij het werken in de volken zijn kap en handschoenen zeker aan te raden. 
Koolzaadhoning is neutraal van smaak en -door de snelle kristallisatie- wit van kleur. Koolzaadhoning is erg goed bij aandoeningen aan de luchtwegen, zoals verkoudheid. 


(bron: imkerpedia)

Natuur Vogels Kneu


natuur-vogels-kneu
natuur-vogels-kneu

Nabij het Wad bij Uithuizen in de provincie Groningen ligt een natuurgebied in de Emmapolder waar we deze kneu hebben waargenomen.

In de winter is het verenkleed van de kneu onopvallend grijsbruin van kleur. Het mannetje heeft gekleurde veren op de borst en op het voorhoofd, maar deze zijn niet zichtbaar doordat de vleugels nog bruine randjes hebben. In het voorjaar slijten deze randjes van de veren, zodat de kruin en de borst van het mannetje langzaam de kenmerkende karmijnrode kleur krijgen. Het vrouwtje lijkt op het mannetje, maar ziet er 's zomers net zo uit als in de winter.

Ook tijdens de broedperiode leven de vogels vaak in kleine groepjes, doorgaans in relatief open terrein met veel struikgewas en kruiden. Een gedeelte van de populatie kneuen trekt tijdens het najaar naar het zuiden. Vogels uit Scandinavië trekken dan echter naar Nederland, zodat de kneu het hele jaar door te zien is.
(bron: vogelvisie)

woensdag 23 mei 2012

Natuur Vogels Heilige Ibis

natuur-vogels-heilige ibis
natuur-vogels-heilige ibis

Deze vreemde eend in de bijt hoort hier helemaal niet thuis, maar  in Afrika. We keken dan ook vreemd op wat we vanmiddag langs zagen vliegen. We waren in de Emmapolder tussen Uithuizen en de Eemshaven. Een geweldig natuurgebied met vele soorten vogels.

In Europa heeft de heilige ibis zich vanuit vogelparken en dierentuinen weten te handhaven in het wild, zo ook in Frankrijk. De vogels die in Nederland gezien worden, zouden ook nog van de Franse populatie afkomstig kunnen zijn. Er zijn zelfs recent al broedgevallen vastgesteld in het Botshol in de provincie Utrecht. Het is een grote witte vogel met zwarte kop en kenmerkende kromme snavel en zwarte staartveren, welke niet te verwarren is met een andere vogelsoort.
(bron: vogelvisie)

dinsdag 22 mei 2012

Warmtetip honden namens Dierenasiel

Honden zijn zeer gevoelig voor warmte. Zij regelen verkoeling via de tong door middel van hijgen en in mindere mate via de voetzolen. Zij kunnen veel minder makkelijk hun warmte kwijt raken dan wij mensen. Zelfs in de meest alledaagse dingen loert dan ook het gevaar van oververhitting.
Het bekendste voorbeeld is de hond die door een onnozele baas in de auto wordt achtergelaten. Bij testen blijkt dat de temperatuur in een afgesloten auto, die in de volle zon staat, binnen 10 minuten op kan lopen tot 50 à 60 graden. Maar zelfs in de schaduw gaat het hard met de temperatuur. De hond kan letterlijk geen kant op en raakt oververhit.
Het lijkt zo leuk, baas op de fiets, lekker genieten van het mooie weer en natuurlijk mag de hond ook mee. Maar waar de baas verkoeling krijgt door het frisse briesje als hij een beetje doortrapt, is het voor de hond een hachelijke onderneming. Het wegdek is heet, waardoor blaarvorming aan de voetzolen kan ontstaan. Hij kan niet in zijn eigen tempo lopen, waardoor hij snel over zijn grenzen heen gaat en oververhitting een feit is.
En wat te denken van de bench, waar in de loop van de dag de zon in schijnt. Een schuurtje of bijkeuken met een plat dak, de serre met de grote ramen, de tent, de caravan; alles verandert in no time in een oven.
Hoe kun je oververhitting voorkomen?
Zorg voor koele schaduwrijke plekken en de mogelijkheid om van plek te veranderen.
Drinkwater moet altijd bereikbaar zijn.
Controleer de temperatuur van de ruimte waar de hond verblijft. Er kunnen enorme verschillen zijn in de loop van de dag.
Laat de hond niet in de auto achter, maar ook niet in de tent of caravan of andere ruimtes die snel opwarmen. Verzin een andere oplossing. Leg hem bijvoorbeeld aan een lijn in de schaduw.
Laat de hond bij warm weer vooral ’s morgens en ’s avonds goed uit, dan kun je overdag een korte plasronde doen.

donderdag 17 mei 2012

Natuur Vogels Grauwe Ganzen Bontpolder


natuur-vogels-grauwe ganzen
natuur-vogels-grauwe ganzen

 Medio mei op natuurverkenning rondom het Lauwersmeer. Deze jonge grauwe ganzen zijn waargenomen in de Bantpolder. Dit uitgestrekte natuurgebied is een befaamde vogelweide. Van oktober tot april vindt u hier duizenden kol-, grauwe en brandganzen. De laatste soort broedt helemaal op Nova Zembla. In het voorjaar kunnen tureluur en grutto hier ongestoord broeden. In juni bloeien er honderden rietorchissen. Zeker de moeite waard eens te bezoeken en verrekijker niet vergeten!

donderdag 10 mei 2012

Natuur Reptielen Schildpadden Roodwangschildpad


natuur-reptielen-roodwangschildpad
natuur-reptielen-roodwangschildpad

Wandelend door het Noorderplantsoen werden we verrast door een roodwangschildpad, rustend op een plankje met  zijn bekje tegen een fles drank. Op de achtergrond de zwavelzwammen. Genietend van dit stukje natuurschoon binnen de stadsgrenzen  lieten de karpers zich ook bewonderen met de diverse sprongen boven het water. Er schijnen ook papegaaien voor te komen . Al met al een  exotisch beeld in een regenachtige omgeving in  het Noorderplantsoen vandaag. 

De roodwangschildpad of roodwangsierschildpad (Trachemys scripta elegans) is een waterminnende schildpad uit de familie moerasschildpadden of Emydidae. Het dier komt van nature voor in het zuiden van de Verenigde Staten en Mexico.
De roodwangschildpad dankt de naam aan de duidelijk zichtbare, donkeromzoomde langwerpige helrode vlek net achter het oog. Het schild is groen met lichtere en donkere vlekken, de randen van de hoornplaten zijn vaak donkerder, maar de tekening vervaagt met de jaren. Mannetjes worden maximaal 20 cm, terwijl vrouwtjes langer dan 30 cm kunnen worden en dan rond de 2 kilogram wegen. Mannetjes zijn naast het kleinere lichaam van vrouwtjes te onderscheiden door de veel langere nagels aan de voorpoten, dikkere staart en meestal grotere en meer afstekende rode vlek, hoewel dit laatste niet altijd te zien is.
Algemeen
De roodwangschildpad is een bekende verschijning omdat deze ondersoort veelvuldig gehouden werd als huisdier. Tegenwoordig wordt deze schildpad niet meer zo massaal verkocht, mede doordat de import tegenwoordig verboden is.

dinsdag 8 mei 2012

Natuur Insecten Groene zandloopkever - Cicindela campestrisnatuur-insecten
De groene zandloopkever heeft een lengte van  10-18 mm en komt voor in de maanden maart t/m oktober.  Deze zandloopkever is waargenomen in de omgeving van Zeist.

Kenmerken
Dekschilden groen tot blauwgroen van kleur met witte vlekken. Een opvallende vlek vlak achter het midden op ieder dekschild.

Voorkomen
Palearctische verspreiding, algemeen op losse zandige bodem, vaak op boswegen, in de duinen en op de heide.


Levenswijze
De kever is zeer alert en vliegt telkens een stukje verder zodra hij te dicht wordt benaderd. De soort voedt zich met andere insecten en vangt ze razendsnel met de kaken waarna ze aan stukken worden gebeten (136 1b g). De larven leven in 3-4 diamm brede, loodrecht naar beneden lopende aardholen. Meestal worden er meerdere holletjes dicht bij elkaar gevonden, die zijn te herkennen aan de gladde rand. De larve heeft een van boven gezien afgeplatte, halfcirkelvormige kop en een gelijkvormig halsschild. Tezamen vergrendelen zij de ingang van het holletje. Bij gevaar laat de larve zich direct naar beneden vallen, maar kruipt na een tijdje weer naar boven (136 1c g). Om langs de steile wand omhoog te komen gebruiken zij een steunorgaan op de rugzijde van het achterlijf (136 1d g). Boven in het holletje loert de larve op een langs komende prooi, bijvoorbeeld een mier, die zij in een bliksemsnelle uitval grijpt met de kaken.

(bron: soortenbank.nl)

maandag 7 mei 2012

Natuur Vogels Fuut

natuur-vogels-fuut
natuur-vogels-fuut
In het zomerkleed is de fuut dankzij de halskraag en de verlengde veren op de kop een goed herkenbare soort. In het winterkleed verliest de vogel deze opvallende kenmerken, en is dan minder kleurrijk. De kraag en de kopveren ontbreken bij jonge vogels, terwijl dan over de kop en de hals nog dunne, witte strepen lopen.Het baltsgedrag van futen is erg spectaculair: beide vogels zwemmen met gestrekte hals naar elkaar toe en rijzen met de borsten tegen elkaar op uit het water. De vogels schudden hierbij met de kop en bieden elkaar plantenmateriaal aan. De vogels bouwen vervolgens samen een drijvend nest van planten, meestal op een goed verborgen plaats. Hoewel de jonge vogels al meteen uitstekend kunnen zwemmen, liften de kuikens vaak mee op de rug van één van de ouders, waarbij de jongen ook tijdens het duiken gewoon blijven zitten.

(bron: vogelvisie)

zondag 6 mei 2012

Natuur Insecten Zweefvliegen Kegelbijvlieg

natuur-insecten-zweefvliegen

Deze kegelbijvlieg (Eristalis pertinax), genomen nabij mijn vijver in de tuin, is een insect uit de familie zweefvliegen (Syrphidae).
De kegelbijvlieg is een vrij forse, algemene bijvlieg van rond de 15 mm die bijna door heel het jaar in voorkomt. De kegelbijvlieg is een soort die te vinden is in bossen, tuinen en open velden.
De kegelbijvlieg dankt zijn naam aan het mannetje die in de meeste gevallen een kegelvormige achterlijf hebben. Het achterlijf is zwart gekleurd met 2 "liggende" geel-oranje kegels zoals op de foto is te zien. Het borststuk is lichtbruin behaard en de voorste en midden tarsen zijn geel gekleurd terwijl de achterste donker zijn gekleurd.

Natuur Vogels Knobbelzwaan

natuur-vogels-knobbelzwaan
De knobbelzwaan heeft een geheel wit verenkleed en de hals in lang en doorgaans in een S-vorm gebogeen. De snavel is oranje met een zwarte basis en op het voorhoofd bevindt zich een zwarte knobbel.


Volwassen knobbelzwanen hebben een helder wit verenkleed met boven de snavel een duidelijk zichtbare knobbel. Bij mannetjes is deze knobbel, met name in het voorjaar, duidelijk groter dan de knobbel bij het vrouwtje. Bij jonge vogels ontbreekt deze knobbel en is het verenkleed nog bruin in plaats van wit. Pas nadat de jonge vogel volgroeid is, kleurt het verenkleed langzaam wit.

Met een spanwijdte tot bijna 2,5 meter is de knobbelzwaan de grootste vogel uit de familie van de eenden en één van de grootste vliegende vogels ter wereld. Hoewel de knobbelzwaan uitstekend kan vliegen, heeft de vogel grote moeite met opstijgen. Tijdens iedere vleugelslag is een fluitend geluid te horen.

De vogel bouwt een zeer groot nest van riet langs de oever van het water. Terwijl het vrouwtje broedt, verdedigt het mannetje een groot territorium rondom het nest, hierbij kan de vogel zich zeer agressief gedragen.

(bron: vogelvisie)

dinsdag 1 mei 2012

Natuur Insecten Bijen Pluimvoetbij - Dasypoda hirtipes


natuur-insecten-pluimvoetbij
Tijdens een wandeling in Loon en omgeving kwamen we deze bijzondere bij tegen. Deze bij met een lengte van 13-15 mm komt voor in juli-september.

Kenmerken
Beide seksen zeer verschillend van uiterlijk. Vrouwtje (296 4b g) op kop en borststuk geelbruin behaard, met donkere zone op het borststuk. Achterlijf met witte haarbanden op tergieten 2-4. Uniek is de scheenborstel van lange haren op de achterpoten (pluimvoet). Mannetje (296 4a g) over het gehele lichaam met lange, ietwat ruige geelbruine en witachtige beharing en met lange, smalle poten.

Voorkomen
Algemeen op open, zandige terreinen, vooral op binnenlandse heiden en stuifzanden en in de kustduinen, ook in steden.

Levenswijze
De soort nestelt graag in grote groepen aan de rand van zandpaden of onder plaveisel. Stuifmeel en nectar worden uitsluitend op composieten verzameld, vooral die met lintbloemen, zoals havikskruid, echt bitterkruid en wilde cichorei. Met de volumineuze 'pluimvoet' kan de bij grote hoeveelheden stuifmeel vervoeren. De nesten gaan vaak meer dan een halve meter diep de zandbodem in.